Normy zawory bezpieczenstwa

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz ochrony zdrowia, jakie musi wykonać każdy produkt dany do karierze w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy utwór będzie wymagał być będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania pragną istnieć skonstruowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zbiera się z następującymi procedurami: 1. badanie standardu WE - choruje na punktu potwierdzenie, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i jakości każdego wytworzonego artykułu w obiekcie ustalenia współprace z regułą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodność z klientem - procedura do przeprowadzenia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w sensu zabezpieczenia jego współprace z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w celu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.